ParadoX

Laboratuvar Danışmanlık Hizmetleri

Ana Sayfa / Hizmetlerimiz / Laboratuvar Danışmanlık Hizmetleri
Laboratuvar Danışmanlık Hizmetleri
Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri
 
Laboratuvarımız; emisyon ölçümlerini ulusal ve uluslararası metotlara uygun şekilde, konusunda deneyimli ve uzman personel ile modern ölçüm cihazları ve ekipmanları kullanarak gerçekleştirmekte olup hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet vermektedir.
 -Yanma Gazları tayini

-Hız tayini ve debi hesaplamaları

-Toz ve İslilik Tayini

-Sıcaklık ve nem tayini

-Dioksin ve Furan (Aşırı derece tehlikeli maddeler) örneklemesi ve tayini

PAH (Kanser Yapıcı Maddeler ) örneklemesi ve tayini

-Ağır Metallerin Örneklemesi ve yayini

İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri

Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi
Deneme Yakması Ölçümleri
Çöken Toz ölçümleri
Uçucu organik Ölçümler
Toz Ölçümleri
 

Su, Atık Su, Deniz Suyu, Yüzeysel Su Analizleri

Laboratuvarımız, ülkenin yer altı ve yer üstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları  belirlemek amacı ile 31.12.2004 tarihinde 25687 Resmi gazete sayısı ile yayınlanan ‘’ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ‘’ ve ‘’ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği ‘’ ne göre analizlerin gerçekleştirilmesini sağlamakta ‘’ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metotları Tebliği ‘’ ne göre yetkili numune alma personeli ile numune alma hizmeti sağlamaktadır.

 * Ph Tayini

* İletkenlik,Sıcaklık tayini

* Renk Tayini

 

Atık Yağ Analizleri

‘’ Atık yağların Kontrolü Yönetmeliği ‘’ Ek-1 kapsamında analizlerin yapılarak atık yağların kategori belirlemesine yönelik rapor hazırlamaktadır. Bu kapsamda aşağıda verilen analizler yapılarak tablo değerlerine göre sınıf tespiti yapılmaktadır.

 

Atık, Atık Çamur ve Toprak Analizleri

Düzenli depolama tesislerine ilişkin teknik esaslar ile tehlikeli, tehlikesiz ve inert atıkların düzenli depolama tesislerine kabulü ve atıkların düzenli depolanmasına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları kapsamak amacıyla yayınlanan ‘’ Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik ‘’ EK II Kapsamında analizlerin yapılarak raporlanması,
Evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin teknik ve idari esasları kapsayan ‘’ Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik ‘’ kapsamında analizlerin yapılarak raporlanması,
Tehlikeli atık olarak sınıflandırılan ve ‘’ Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ‘’ (EK 5)’inde listelenmiş olan ve tehlikeli kabul edilen özelliklerinden birini veya birden fazlasını gösteren ve bu H3 ten H8’e kadar olan keza  H10 ve H 11 bakımından ise (Ek 6) daki eşik konsantrasyonlarının üzerinde bir değere sahip atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, ara depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve teknik sorumlulukları kapsayan ‘’ Tehlikeli  Atıkların  Kontrolü Yönetmeliği ‘’ ne göre analizlerin yapılarak raporlanmasını,
 

Akustik, Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

Laboratuarımız uluslararası standartlar kapsamında tesis, işletme ve eğlence merkezlerinde akustik ve çevresel gürültü ölçümleri yapılması ve haritalandırılması, maden ve benzeri tesislerde titreşim ölçümleri ve değerlendirilmesi, sanayi ve işletmelerdeki ekipman gürültülerinin belirlenmesi hizmetlerini vermektedir.

 

1. Gürültü Ölçümleri ve Haritalanması
      Akustik Gürültü Ölçümleri ve Haritalama.
      Çevresel Gürültü Ölçümleri.
      ÇED Kapsamında Gürültü Ölçümleri.
      Arkaplan (Fon) Gürültü Ölçümleri.

2. Titreşim Ölçümleri
      Zemin, Bina ve Madencilik Titreşim Ölçümleri.

3. Ekipman Gürültüsü Ölçümleri
       Gürültü Emisyonu Değerlendirilmesi.
       CE işaretleme ve Kalite Belgeleme Ölçümleri.
laboratuvar danışmanlık hizmetleri çevre mühendisliği laboratuvar danışmanlık hizmetleri çevre danışmanlığı laboratuvar danışmanlık hizmetleri bilgilendirme laboratuvar danışmanlık hizmetleri çevre mevzuatı laboratuvar danışmanlık hizmetleri çevre yasal prosedürler laboratuvar danışmanlık hizmetleri çevre sorunları çözüm