ParadoX

1. Su, Atık Su, Deniz Suyu, Yüzeysel Su Analizleri

Ülkenin yer altı ve yer üstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları  belirlemek amacı ile 31.12.2004 tarihinde 25687 Resmi gazete sayısı ile yayınlanan ‘’ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ‘’ ve ‘’ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği ‘’ ne göre analizlerin gerçekleştirilmesini sağlamakta ‘’ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metotları Tebliği ‘’ ne göre yetkili numune alma personeli ile numune alma hizmeti sağlamaktadır.

Su Atıksu Analizleri

Alkalinite (Toplam, Karbonat, Bikarbonat)
Aluminyum (Al)
Amonyak (NH4) – Amonyum Azotu (NH3-N)
Antimon (Sb)
Arsenik (As)
Asidite
Askıda Katı Madde (AKM)
Bakır (Cu)
Balık Biyodeneyi (ZSF)
Baryum (Ba)
Berilyum (Be)
BOİ5
Bor (B)
BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)
Bulanıklık
Civa (Hg)
Çamur Hacim İndeksi (SVI)
Çinko (Zn)
Çökebilen Katı Madde
Çözünmüş Oksijen
Demir (Fe2+)
Demir (Toplam) (Fe)
DOC (Çözünmüş Organik Karbon)
Elektriksel İletkenlik
Enterokok
Escherichia coli
Fekal Koliform Bakteri
Fekal Streptokok Sayımı
Fenol İndeksi
Florür
Fosfor, Toplam
Gümüş (Ag)
Hidrokarbon Yağ İndeksi (Mineral Yağ ve Türevleri)
Aktif Klor Miktarlarının Tayini
Kadmiyum (Cd)
Kalay (Sn)
Kalsiyum (Ca)
Kızdırma Kaybı (LOI, Uçucu Katı Madde) (550°C)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı ( KOİ )
Klor (Aktif,Serbest,Bağlı,Bakiye klor)
Klorür
Kobalt (Co)
Krom (Cr6+)
Krom (Toplam) (Cr)
Kurşun (Pb)
Lityum (Li)
Magnezyum (Mg)
Mangan (Mn)
Molibden (Mo)
Nem Miktarı Tayini
Nem Oranı / Katı Madde Miktarı (105°C)
Nikel (Ni)
Nitrat (NO3-) – Nitrat Azotu (NO3--N)
Nitrit (NO2-) – Nitrit Azotu (NO2--N)
Organik Azot
PAHs (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar)
PCBs
Permanganat İndeksi
Pestisitler, Fosforlu ve Klorlu
pH
Potasyum (K)
Pseudomonas aeruginosa
Renk (Pt-Co)
Renk (Spektrofotometrik ve Görsel Metot)
Rutubet ve Uçucu Madde Tayini
Sabit Katı Madde (İnorganik Madde) (550°C)
Salmonella
Selenyum (Se)
Sertlik
Sıcaklık
Silisyum (SiO2 Olarak)
Siyanür, ( Toplam, Serbest )
Sodyum (Na)
Stronsiyum (Sr)
Suda Çözünen Madde Miktarı Tayini
Sülfat
Sülfit
Sülfür (Toplam)
Talyum (Tl)
TOC (Toplam Organik Karbon)
Toplam Çözünmüş Katı Madde (TÇM) (180°C)
Toplam Katı Madde (TKM) (103 – 105°C) Toplam Kjeldahl Azotu (TKN)
Toplam Klor tayini
Toplam Koliform Bakteri
Toplam Tuz Miktarı
TPH (Toplam Petrol Hidrokarbonları)
Tuzluluk
Uçucu Askıda Katı Madde
Uçucu Katı Madde (Organik Madde) (550°C)
Uçucu Olmayan Maddelerin Tayini
Uçucu Yağ Asitleri
Uçucu Yağ Tayini
Vanadyum (V)
VOCs (Uçucu Organik Bileşikler)
Yağ Asitleri Tayini
Yağ ve Gres
Yüzey Aktif Maddeler (Anyonik - MBAS)
                                                                                     Numune Alma Hizmetleri

Atıksudan Numune Alma

TS ISO 5667-10 /2002

Deniz Suyundan Numune Alma

TS ISO 5667-9 /1997

Akarsulardan Numune Alma

TS ISO 5667-6 /1997

Topraktan Numune Alma

TS ISO 9923 /1992

su, atık su analizleri çevre mühendisliği su, atık su analizleri çevre danışmanlığı su, atık su analizleri bilgilendirme su, atık su analizleri çevre mevzuatı su, atık su analizleri çevre yasal prosedürler su, atık su analizleri çevre sorunları çözüm